<

Splošni pogoji in politika varstva osebnih podatkov

Podatki podjetja:
MARKETING, Maja Vodan s.p.
Jenkova ulica 4, 4000 Kranj
Davčna številka: 16149793
Zavezanec za DDV: NE
Podjetje registrirano pri: Ajpes Kranj
Matična številka: 8000794000

POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

1) O Politiki varstva osebnih podatkov

Namen Politike varstva osebnih podatkov (v nadaljevanju: Politika) je seznanitev Naročnikov Uporabnikov ter drugih oseb (v nadaljevanju: Posamezniki) z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani podjetja MARKETING, Maja Vodan s.p., Jenkova ulica 4, 4000 Kranj (v nadaljevanju: podjetje) ter pravicami Posameznikov na tem področju. Politika dodatno pojasnjuje soglasje za obdelavo podatkov, v njej so skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu podatkov), zajete naslednje informacije:

 •  kontaktne informacije podjetja in kontakt pooblaščene osebe za varstvo podatkov,
  • namene, podlage in vrste obdelave različnih vrst osebnih podatkov Posameznikov, vključno s profiliranjem osebnih podatkov Posameznikov,
  • posredovanje podatkov tretjim osebam in v tretje države,
  • čas hrambe posameznih vrst osebnih podatkov,
  • pravice Posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov,
  • pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.

Kjer je to primerno, se določila, ki se nanašajo na Posameznike, uporabljajo tudi za vprašanja tajnosti in zaupnosti komunikacij uporabnikov, ki so pravne osebe.
2) Upravljavec in pooblaščena oseba za varstvo podatkov
Upravljavec osebnih podatkov Posameznikov, ki se obdelujejo v skladu s Politiko varstva osebnih podatkov, je MARKETING, Maja Vodan s.p., Jenkova ul. 4, 4000 Kranj.

V podjetju je pooblaščena oseba za varstvo podatkov Maja Vodan, ki je dosegljiva na elektronskem naslovu info@aromika.si.

3) Nameni obdelave in podlage za obdelavo podatkov

Obdelava na podlagi pogodbe
Podjetje obdeluje osebne podatke posameznikov za namene obdelave naročil v spletni trgovini, obveščanja o novih zapisih na spletni strani (prijava na novice o naravni kozmetiki in aromaterapiji, obveščanje o zadnjih zapisih na blogu), namene neposrednega trženja (spletni tečaji, dogodki, brezplačne knjige in vodiči, predstavitev novih produktov iz spletne trgovine), namene segmentiranja (prijava na le vam prijazne in individualizirano kreirane emaile in oglase na Facebooku).

V okviru uveljavljanja pravic in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti podjetje obdeluje osebne podatke Posameznikov za naslednje namene:
• Email naslov in ime (za namene obveščanja, pošiljanja email novičk, oglaševanje na Facebooku)
• Telefonsko številko (za potrebe odpreme naročenega blaga v spletni trgovini, za dostavno službo, za namene obveščanja v primeru dogodkov, tečajev)

 • Domači naslov (za potrebe odpreme naročenega blaga v spletni trgovini, za izpolnitev dolžnosti iz naslova kupoprodajne pogodbe – kreiranje in pošiljanje računov)
  • Podatki o podjetju (za izpolnitev dolžnosti iz naslova kupoprodajne pogodbe – kreiranje in pošiljanje računov)

Obdelava na podlagi zakona
Podjetje obdeluje osebne podatke Posameznikov za namene sklepanja, izvajanja, spremljanja in prekinitev naročniškega razmerja. Podatki o prometu so kateri koli podatki, obdelani za namen prenosa komunikacije po elektronskem komunikacijskem omrežju ali zaradi njegovega zaračunavanja. Sem sodijo npr:
– Ime in priimek naročnika
– Elektronska pošta
– Telefonska številka
– Domači naslov
– Podatki podjetja (opcijsko)

Iz vsakokrat veljavne zakonodaje lahko izhajajo tudi drugi nameni obdelave, kot so na primer obvestila o prestopu meje skladno s pravili o ureditvi nacionalnega gostovanja.

Obdelava na podlagi zakonitega interesa, za katerega si prizadeva podjetje
Podjetje lahko podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, za katere si prizadeva Podjetje ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar se podatki nanašajo na otroka. Kadar gre za nadaljnjo uporabo podatkov, zbranih o Posamezniku, podjetje opravi presojo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov. Taka nadaljnja uporaba podatkov v psevdonimizirani ali agregirani obliki na primer predstavlja zakonito uporabo podatkov za trženjske in druge poslovne oziroma tehnične analize podjetje. Kot dodaten ukrep pri nekaterih oblikah nadaljnje podatkov o prometu se lahko uporabi tudi brisanje določenih podatkov. Posameznik lahko obdelavi ugovarja skladno s točko 6/iv politike.

Na podlagi zakonitega interesa lahko podjetje Posameznike za namene izboljšave storitev kontaktira za potrebe ugotavljanja njihovega zadovoljstva s storitvami oziroma uporabniško izkušnjo tudi v primerih, ko to ni nujno potrebno za izvajanje pogodbe. Podjetje zaradi tehtanja tega interesa z interesi Posameznika ne kontaktira ponovno tistih Posameznikov, ki so temu ugovarjali.

Podjetje hrani agregirane podatke o prometu, vključno s podatki o gostovanjih, za namene ugotavljanja prevladujoče domače uporabe ali prevladujoče domače prisotnosti Posameznika v Sloveniji, za obdobje šestih mesecev. Skladno z zakonitim interesom lahko Podjetje obdeluje osebne podatke v nujno potrebnem in sorazmernem obsegu za zagotovitev neprekinjenega delovanja, varnosti omrežja in informacij, tj. zmožnosti omrežja ali informacijskega sistema, da na določeni ravni zaupanja prepreči slučajne dogodke ali nezakonita ali zlonamerna dejanja, ki ogrožajo dostopnost, avtentičnost, celovitost in zaupnost shranjenih ali prenesenih osebnih podatkov ter varnost s tem povezanih storitev, ki jih ponujajo ali so dostopne prek omrežij in sistemov. To na primer vključuje preprečevanje nepooblaščenega dostopa do elektronskih komunikacijskih omrežij, širjenja zlonamernih kod, napadov, ki povzročajo zavrnitev storitve, ter škode na računalniških in elektronskih komunikacijskih sistemih. To lahko vključuje obdelavo omrežnih diagnostičnih podatkov (tehničnih podatkov oziroma odčitkov iz opreme) ter podatki o zgodovini v diagnostičnih orodjih, ki bi lahko omogočali ponovno identifikacijo posameznika.

Podjetje ima zakonit interes podatke do preteka zakonitega roka hrambe anonimizirati oziroma agregirati in nadalje uporabljati za analize in raziskave za potrebe trženja, načrtovanja omrežja in podobno. Drugi zakoniti interesi lahko vključujejo preprečevanje zlorab, uveljavljanje zahtevkov ali obrambo pred zahtevki v upravnih in sodnih postopkih. Zakonit interes zajema tudi zakonito preverjanje plačilne sposobnosti Posameznikov.

Podjetje lahko v primeru suma zlorab v primernem in sorazmernem obsegu obdeluje podatke o Posameznikih za namen identifikacije in preprečevanja morebitnih prevar ali zlorab ter lahko, če je to primerno, te podatke posreduje tudi nekaterim drugim osebam, npr. poslovnim partnerjem, policiji, državnemu tožilstvu ali drugim pristojnim organom. Za namen preprečitve prihodnjih zlorab oziroma prevar se podatki o zgodovini ugotovljenih zlorab. Podjetje si pridružuje pravico, da podatke o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti Posameznikov (podatke o plačilih računov) obdeluje za zagotavljanje višje kakovosti svojih storitev.

Obdelava osebnih podatkov na podlagi soglasja za obdelavo
Obdelava podatkov lahko temelji na soglasju, ki ga posameznik da podjetju. Soglasje se lahko na primer nanaša na obveščanje o ponudbi in storitvah, pripravo ponudbe, prilagojene posameznikovim uporabniškim navadam ali opravljanje storitev z dodano vrednostjo. Obveščanje se izvaja prek kanalov, ki jih je v soglasju izbral Posameznik. Obveščanje z uporabo e-poštnega naslova vključuje posredovanje e-poštnega naslova zunanjemu obdelovalcu z namenom prikaza oglasnih sporočil podjetja med brskanjem na spletu.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko svoje soglasje kadarkoli umakne oziroma spremeni na enak način, kot je bilo soglasje dano ali na drug način, kot ga opredeli podjetje, pri čemer si podjetje pridržuje pravico do identifikacije stranke. Umik oziroma sprememba soglasja se nanaša le na podatke, ki se obdelujejo na podlagi soglasja. Veljavno je zadnje podano soglasje Posameznika, ki ga prejme podjetje. Možnost preklica soglasja ne predstavlja odstopnega upravičenja v poslovnem razmerju Posameznika s podjetjem. Soglasje lahko da eden od staršev, rejnik ali skrbnik za mladoletnega otroka, ki skladno z veljavno zakonodajo soglasja ne more podati sam. Takšno soglasje bo veljalo dokler ga eden od staršev, rejnik ali skrbnik oziroma otrok sam, ko skladno z veljavno zakonodajo to pravico pridobi, ne prekliče ali spremeni.

4) Posredovanje podatkov tretjim osebam ter posredovanje podatkov v tretje države (države, ki niso članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora)

Podjetje lahko, če je to skladno z namenom, s katerim se osebni podatki obdelujejo po pravu EU in slovenskih predpisih, posreduje osebne podatke o Posameznikih:

(1) Osebam, ki za podjetje izvajajo posamezne naloge obdelave kot so na primer priprava in pošiljanje računov ali podatkovna analitika, vzdrževanje in razvoj storitev, kadar te naloge v potrebnem obsegu vključujejo obdelavo osebnih podatkov;

(2) Osebam, ki za podjetje opravljajo storitve prodaje in trženja, vključno s prodajo in trženjem na terenu, ali sodelujejo s podjetjem na področju trženja in prodaje lastnih storitev ali storitev tretjih oseb, v obsegu, ki je potreben za tovrstne naloge v sklopu namenov in podlag, opredeljenih v tej Politiki.

V kolikor je podjetje priključeno oz. prevzeto s strani drugega podjetja, se osebni podatki skladno z zakonom prenesejo na prevzemnika. S tem, ko uporabljate naše storitve, soglašate z nadaljnjim obdelovanjem vaših osebnih podatkov s strani prevzemnika.

5) Rok hrambe osebnih podatkov

Obračunski podatki in z njimi povezani kontaktni podatki o Posameznikih se lahko za namen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti hranijo do popolnega plačila storitve oziroma najdlje do poteka zastaralnih rokov v zvezi s posamezno terjatvijo, ki lahko po zakonu znaša od enega do petih let. Računi se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost. Če se podatki o prometu obdelujejo na podlagi privolitve Posameznika zaradi trženja storitev, prodaje blaga ali izvajanja storitev z dodano vrednostjo, se ti podatki v potrebnem obsegu lahko obdelujejo toliko časa, dokler je to potrebno za takšno trženje ali storitve.

6) Pravice posameznikov v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Podjetje zagotavlja Posameznikom uresničevanje njihovih pravic brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu po prejemu zahteve. Podjetje lahko rok za uresničevanje pravic Posameznika podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. Če podjetje podaljša rok, o vsakem takem podaljšanju obvesti Posameznika v enem mesecu od prejema zahtevka skupaj z razlogi za zamudo.

Podjetje sprejema zahteve v zvezi s pravicami Posameznika na elektronski naslov info@aromika.si ali po pošti na MARKETING, Maja Vodan s.p., Jenkova ul. 4, 4000 Kranj.

Kadar posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahtevo predloži z elektronskimi sredstvi, se informacije, kadar je mogoče, zagotovijo z elektronskimi sredstvi, razen če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne zahteva drugače.

Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto Posameznika, ki predloži zahtevo v zvezi s kakšno od njegovih pravic, lahko podjetje zahteva zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Če so zahteve Posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko podjetje:
(1) Zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa, ali
(2) Zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

Posameznikom omogoča podjetje naslednje pravice v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov:

 • pravico do dostopa do podatkov,
 • pravico do popravka,
 • pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«),
 • pravico do omejitve obdelave,
 • pravico do prenosljivosti podatkov,
 • pravico do ugovora.


Pravica do dostopa do podatkov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od podjetja dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in dodatnih informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, kamor sodijo:
– nameni obdelave;
– vrste osebnih podatkov;
– uporabniki ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;
– kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;
– obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi;
– pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu;  kadar osebni podatki niso zbrani od Posameznika, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom;
– obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za Posameznika.

Na podlagi zahteve Posameznika podjetje zagotovi kopijo njegovih osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Za dodatne kopije podatkov, ki jih zahteva Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko podjetje zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju administrativnih stroškov.

Pravica do popravka
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da podjetje brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

Pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«)
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da podjetje brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, podjetje pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati:
– kadar osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
– kadar Posameznik prekliče privolitev, ki je podlaga za obdelavo podatkov, pa za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
– kadar Posameznik ugovarja obdelavi na podlagi zakonitega interesa podjetja, pa za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi;
– kadar Posameznik ugovarja obdelavi za potrebe neposrednega trženja;
– kadar je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravnim redom; kadar gre za podatke, v zvezi s ponujanjem storitev informacijske družbe, nepravilno zbrane od otroka, ki skladno z veljavno zakonodajo takšnih podatkov ne more dati.

Kadar gre za imeniške ali drugače objavljene podatke, podjetje sprejme razumne ukrepe, vključno s tehničnimi, da upravljavce, ki obdelujejo osebne podatke, obvesti, da Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, od njih zahteva, naj izbrišejo morebitne povezave do teh osebnih podatkov ali njihove kopije.

Pravica do omejitve obdelave
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da podjetje omeji obdelavo, kadar:
– Posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
– je obdelava nezakonita in Posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe;
– podjetje osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
– je Posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi Posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Pravica do prenosljivosti podatkov
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posedovalo podjetje, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga podjetje, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, kadar:

– obdelava temelji na privolitvi Posameznika ali pogodbi in
– se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Pravica do ugovora
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov, če ta temelji na zakonitih interesih, za katere si prizadeva podjetje ali tretja oseba. podjetje preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami Posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima Posameznik pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno s profiliranjem, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem. Kolikor neposredno trženje temelji na privolitvi, se pravica do ugovora lahko izvede s preklicem dane osebne privolitve.

Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov
Posameznik lahko morebitno pritožbo, v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov, pošlje na elektronski naslov info@aromika.si ali po pošti na naslov MARKETING, Maja Vodan s.p., Jenkova ul. 4, 4000 Kranj.

Prav tako ima vsak Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov.

Če je Posameznik pri podjetju uveljavljal pravico do dostopa do podatkov in po prejeti odločitvi podjetja meni, da osebni podatki, ki jih je prejel, niso osebni podatki, ki jih je zahteval, ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe Informacijskemu pooblaščencu vloži obrazloženo pritožbo pri podjetju v roku 15 dni. podjetje mora o pritožbi odločiti kot o novi zahtevi v petih delovnih dneh.

 1. Veljavnost Politike

Ta Politika je objavljena na spletni strani www.aromika.si in začne veljati z dnem 25.5.2018.


POGOJI UPORABE SPLETNE STRANI

Vsebina, objavljena na spletnih straneh www.aromika.si, se lahko uporablja in reproducira le v nekomercialne namene, kjer pa mora ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati.

Na spletni strani www.aromika.si se trudim zagotoviti najbolj točno in ažurno vsebino, vendar ne prevzemam nobenih garancij o njeni točnosti in/ali ažurnosti. Vsebine lahko spreminjam kadarkoli, brez obveznosti o obveščanju uporabnikov in ne odgovarjam za posledice tako povzročenih sprememb.

Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost, brez garantiranih rezultatov.

Vse izdelke v zvezi z aromaterapijo in naravno kozmetiko uporabljajte na lastno odgovornost.

Niti podjetje MARKETING, Maja Vodan s.p.. niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletne strani www.aromika.si, ne odgovarja za škodo, ki bi izhajala iz dostopa do uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na spletnih straneh aromika.si, ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.


Dostop do uporabe vsebine v e-učilnici in spletnem mestu za člane kluba

Dostop do spletnih tečajev je omogočen vsem, ki so kupili dostop do tečaja v e-učilnici, webinarja ali so postali člani kluba. Podjetje neomejen dostop do vsebine zagotavlja v času pravnega obstoja podjetja in si pridržuje pravico do umika spletnih vsebin iz spletne strani v primeru prenehanja obratovanja oz. prenehanja ukvarjanja z dejavnostjo ali kateregakoli drugega razloga vezanega na ukinitev spletne strani. Podjetje si pridržuje pravico do spremembe oz. omejitve ogledov kupljene vsebine. Vsebina tečajev je na ogled na platformi Vimeo in je ni mogoče prenašati ali kakorkoli drugače distribuirati. 


NAČINI PLAČILA IN IZDAJA RAČUNOV ZA NAKUP STORITEV IN PRODUKTOV

Izdajatelj računov, ki se navezujejo na nakup produktov in storitev preko spletne strani www.aromika.si, je podjetje MARKETING, Maja Vodan s.p., Jenkova ul. 4, 4000 Kranj; davčna št.: SI 16149793.

Načini plačila

Naročeno blago in storitve lahko plačate na naslednje načine:

 1. Plačilo s kreditno kartico preko sistema Braintree
 2. Plačilo preko storitve PayPal s kreditno kartico
 3. Plačilo po povzetju – kurirska služba GLS
 4. Plačilo po predračunu.

V 1. primeru blago plačate s kreditno kartico preko storitve Braintree Payments.
V 2. primeru blago plačate preko storitve PayPal kjer vam zaračunajo provizijo.
V 3. primeru blago plačate preko povzetja, kurirju podjetja GLS Slovenija.
V 4. primeru blago plačate po predračunu katerega predhodno prejmete na vaš e-naslov.

Račun za sprovedeno plačilo boste prejeli najkasneje v 8 dneh po prejetem plačilu na naveden elektronski naslov.

Račune za spletne tečaje in webinarje ne pošiljamo po pošti, razen če to izrecno želite in zahtevate (v tem primeru to sporočite na email naslov info@aromika.si), fizične račune prejmete v primeru naročila v spletni trgovini.

Vsi dostopi do uporabe programa in drugih elektronskih vsebin vam bodo omogočeni najkasneje v 42 urah od prejema plačila. V račun ni zajet ddv skladno z zakonodajo.

Opis tehničnega postopka za sklenitev pogodbe

Postopek naročila blaga in storitev na spletni strani aromika.si: 
– na zavihku trgovina kupec izbere želeno blago ali storitev in označi število akrtiklov, ki jih želi dodati v košarico.
– sistem vas bo vprašal, ali želite z nakupom nadaljevati ali želite postopek naročila blaga ali storitev zključiti
– če želite zaključiti, kliknete gumb zaključi in nadaljuj na blagajno
– v levem obrazcu je potrebno izpolniti vsa zahtevana polja, na podlagih katerih se sklene pogodba in odpremi naročilo (ime, priimek, naslov za dostavo, telefonska številka, ki jo potrebujemo za potrebe dostavne službe)
– nato nadaljujete na način plačila, kjer izberete plačilno sredstvo, ki sledi: plačilo po povzetju, po predračunu, s kreditno karitico ali PayPalom (kot je opisano zgoraj pod Načini plačila).
– v kolikor boste vnesli napačen podatke ali bodo zahtevana polja neizpolnjena, vas bo sistem opozoril, da je potrebno zahtevane podatke ponovno vnesti.

Pogodba se sklene na podlagi oddanega naročila. Podatki o naročilu se shranjujejo v internem sistemu za obdelavo naročil in računovodskem sistemu. Vse enake podatke prejme tudi kupec v obliki potrditvenega maila, ki ga je oddal na nivoju izpolnitve zahtevanega obrazca.

REKLAMACIJE IN VRAČILA KUPNINE

V skladu z določbo 43.č člena ZVPot ima potrošnik pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, pravico, da v 14 dneh obvesti podjetje, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Pri tem lahko potrošnika bremenijo le stroški iz sedmega odstavka 43.d člena tega zakona.

V  primeru odstopa od pogodbe podjetje MARKETING, Maja Vodan s.p. nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila. Za odstop od pogodbe sešteje sporočilo poslano na info@aromika.si s podatki o št. naročila, kopija računa, razlog za odstop in podatki potrošnika.

Podjetje vrne prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov. Potrošnik ne more zahtevati povračila dodatnih stroškov, ki so nastali, če se je izrecno odločil za drugo vrsto pošiljke, kakor je cenovno najugodnejša standardna pošiljka, ki jo ponuja podjetje.

Pri prodajnih pogodbah lahko podjetje zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če podjetje ponudi možnost, da samo prevzame vrnjeno blago.

Če je potrošnik blago že prejel in odstopi od pogodbe, ga vrne ali izroči podjetju ali osebi, ki jo podjetje pooblasti za prevzem blaga, nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po obvestilu iz prvega odstavka 43.č člena tega zakona, razen če podjetje ponudi, da samo prevzame vrnjeno blago. Šteje se, da potrošnik pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo.

Potrošnik v zvezi z odstopom od pogodbe krije samo stroške vračila blaga, razen če te stroške krije podjetje ali če podjetje predhodno ne seznani potrošnika, da ga bremeni ta strošek.

Stroške pošiljanja vedno krije pošiljatelj, razen če je vnaprej dogovorjeno drugače. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo.

Če blago/storitve ne delujejo pravilno ali ne delujejo v skladu z vašimi pričakovanji, nam pišite na info@aromika.si. Na ta način se boste izognili morebitni napačni uporabi blaga/storitev in poškodbam samega blaga ter morebitnim poškodbam drugih stvari. Blago, ki ga vrnete ne sme biti odprto in mora ostati v nepoškodovani embalaži.

Obrazec za odstop od pogodbe prenesite TUKAJ

Odpoved udeležbe na delavnici
Število mest na naši delavnicah je omejeno in delavnice so pogosto zasedene, zato vas prosimo, da se ob prijavi delavnice udeležite. Vračilo kupnine v primeru odpovedi manj kot sedmih dni pred izvedbo delavnice ni možno.

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Podjetje MARKETING, Maja Vodan s.p. ne pooblašča nobenega izvajalca za izvensodno reševanje potrošniških sporov, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Podjetje MARKETING, Maja Vodan s.p., ki omogoča spletno prodajo blaga in storitev na svoji spletni strani, objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Povezava do platforme: http://ec.europa.eu/odr.

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

Cene in akcijske ponudbe

Vse cene navedene na spletni strani www.aromika.si, so izražene v evrih in ne vsebujejo DDV. Izdani račun vsebuje poleg cene izdelka tudi stroške pošiljanja v višini, navedeni na naročilnici. Podjetja, ki so zavezanci za DDV morajo pri oddaji naročila predložiti identifikacijsko številko (davčno številko). 

Uveljavitev stvarne napake

Kot potrošnik na spletni strani www.aromika.si imate pravico, da uveljavljate pravice iz naslova stvarne napake ob upoštevanju določil Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, 98/04 – uradno prečiščeno besedilo)

Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda. Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve. Pravice potrošnika iz prvega odstavka ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca. Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da: odpravi napako na blagu ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali    blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali vrne plačani znesek.

Če obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi ni sporna, mora podjetje čimprej, vendar najpozneje v roku osmih dni ugoditi potrošnikovi zahtevi iz 37.c in 38. člena tega zakona.

Podjetje mora pisno odgovoriti potrošniku na zahtevo najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu, če je obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi sporen.

Če menite, da ima kupljen izdelek stvarno napako, nas kontaktirajte na telefonsko številko 040 680 006 ali info@aromika.si in priložite vaš račun ali številko naročila. V najkrajšem možnem času vam bomo ponudili zamenjavo artikla ali možnost za vračilo kupnine.

Pridržek lastninske pravice
Pridržujemo si lastninsko pravico na prodanem blagu in storitvah in ostanejo last podjetja Maja Vodan s.p. tudi potem, ko so vam izročeni, vse dokler kupnine zanje ne plačate v celoti.

Webinar vrtnice

vrtnice test

Webinar: Krepitev imunskega sistema z eteričnimi olji

Vas zanima katera eterična olja nam lahko pomagajo pri krepitvi imunskega sistema?  Spoznali se boste z osnovami klinične aromaterapije in izvedeli zakaj eterična olja z določeno kemijsko sestavo še posebej blagodejno vplivajo na imunski in respiratorni sistem.

👩‍💻 Opomba: V kolikor povezave na mail ne boste prejeli nam prosim pošljite mail na info@aromika.si.

Priprava rastlinskih izvlečkov in izdelava mazil

V kolikor vas zanima domača izdelva rastlinskih izvlečkov oz.maceratov, potem je ta webinar kot nalašč za vas!

👩‍💻 Opomba: V kolikor povezave na mail ne boste prejeli nam prosim pošljite mail na info@aromika.si.

Živjo! Hitro se prijavi na e-novičke in prejemaj ekskluzivne vsebine samo za prijavljene👇

Oddaj svoj e-mail na spodnji povezavi.

Brezplačna e-knjiga: Naravne kreme za obraz

Vpišite vaš email in prejmite e-knjižico receptov za izdelavo naravnih krem za obraz popolnoma brezplačno. Po oddaji obrazca prejmete PDF izvod na vaš email.

👩‍💻 Opomba: V kolikor povezave na mail ne boste prejeli nam prosim pošljite mail na info@aromika.si.